ഇത്രക്ക് രുചിയോടു കൂടി നിങൾ കടല കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ.. കിടിലൻ രുചിയിൽ കടലക്കറി.!! Varutharacha Kadala Curry Recipe Malayalam

Varutharacha Kadala Curry Recipe Malayalam : “ഇത്രക്ക് രുചിയോടു കൂടി നിങൾ കടല കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ.. കിടിലൻ രുചിയിൽ കടലക്കറി” കിടിലൻ രുചിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണൂ..

 • Ingredients:
 • Bengal gram / Brown chickpeas / Kala chana – 1 cup / 200g (Soaked for 7-8 hours)
 • Onion – 4 small (Thinly sliced)
 • Ginger – 1 big piece (Crushed)
 • Garlic – 10 big cloves (Crushed)
 • Tomato -1
 • Curry leaves
 • Coconut bits – 1 handful
 • Turmeric powder – 2 pinches
 • Mustard seeds
 • Salt
 • Coconut Oil
 • To roast and grind:
 • Grated coconut – ¼ of a coconut / 3 handfuls
 • Coriander seeds – 4 tbsp
 • Fennel seeds – 1 tbsp
 • Shallot – 1 (Sliced)
 • Curry leaves
 • Turmeric powder – ¾ tbsp
 • Red chilly powder – 2 tbsp
Rate this post

Comments are closed.