വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ ഒരു മനോഹര ഭവനം.. ഈ വീട് കണ്ടാൽ ആർക്കാണിഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക, അതിമനോഹരം ഈ വീടും പ്ലാനും കാണാം 👇👇

 • “UNIQUE TROPICAL RESIDENCE- UPCOMING”
 • MIX OF CROSS VENTILATION & TROPICAL ARCHITECTURE
 • Location: KOLAYAD, KANNUR
 • Design Firm: BRICS THE CONSULTANT
 • Principal Architect: Er. Arun Thampi C. Eng
 • Project Team: Akhil, Daliya, Anit
 • Photo Credits: Anit
 • Plot Area: 1230 m2
 • Built-up Area: 3000 sqft
 • Starting Year: 2022
 • Expected Completion Year: 2023
 • Project Cost: Rs. 74 LAKHS
 • GROUND FLOOR (2204 SQ FT/ 118 m2)
 • SIT OUT- 1
 • FOYER CUM VARANDHA- 1
 • MASTER BED ROOM- 1
 • LIVING ROOM- 1
 • ATTACHED TOILET- 2
 • DRESSING AREA- 2
 • COMMON TOILET- 1
 • WASH AREA- 1
 • DINING ROOM-1
 • OPEN KITCHEN-1
 • WORK AREA-1
 • SATIRE CASE AREA -1
 • CENTRAL COURTYARD- 1
 • GARAGE-1
 • MID LANDIN CUM READING AREA (213 SQ FT/ 19.80 M2)
 • STAIR PASSAGE CUM EXPOSED SITOUT-1
 • READING CUM LIBRARY-1
 • FIRST FLOOR (774.72 SQ FT/ 72 m2)
 • LOBBY-1
 • BED ROOM- 2
 • ATTACHED TOILET- 2
 • DRESSING- 2
 • UPPER LIVING-1
 • LIVING BALCONY-1
 • OPEN TERRACE- 1
 • CUTOUT-1
 • LIVING TO GARAGE ROOF ACCESS BRIDGE-1
 • FLOOR AREA- 3000 SQ FT (GF+FF)
 • STRUCTURAL FINISHING COST- 54 LAKHS
 • FLOOR FINISHING COST- 74 LAKHS
 • Opp.Jummah Masjid, Kolayad, Kannur, 670650
 • +919061351343 / +916238990960, +914902966667
 • [email protected], www.bricstheconsultant.com

Comments are closed.