ഇതുപോലെ ഒരു വീട് ആണോ നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.!! വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആരെയും ആകർഷിക്കും വിധത്തിൽ ഒരു ആധുനിക ഭവനം.!! Home Tour

സ്വന്തമായി ഒരു വീട് ആർക്കാണ് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് അല്ലെ. നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വീട് ഏതൊരാളുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. അത്തരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരു വീട് ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രിക്സ്.

 • “UNIQUE CONTEMPORARY RESIDENCE- UPCOMING”
 • MIX OF TROPICAL CONTEMPORARY UNIQUE ARCHITECTURE
 • Location: KOLAYAD, KANNUR
 • Design Firm: BRICS THE CONSULTANT
 • Principal Architect: Er. Arun Thampi C. Eng
 • Project Team: Akhil, Daliya, Anit
 • Photo Credits: Anit
 • Plot Area: 280 m2
 • Built-up Area: 2023 sqft
 • Starting Year: 2022
 • Expected Completion Year: 2023
 • Project Cost: Rs. 44 Lakhs
 • GROUND FLOOR (1269.68 SQ FT/ 118 m2)
 • SIT OUT- 1
 • FOYER- 1
 • MASTER BED ROOM- 1
 • lIVING ROOM- 1
 • ATTACHED TOILET- 2
 • DRESSING AREA- 1
 • COMMON TOILET- 1
 • WASH AREA- 1
 • DINING ROOM-1
 • OPEN KITCHEN-1
 • WORK AREA-1
 • SATIRE CASE AREA -1
 • FIRST FLOOR (753.20 SQ FT/ 70 m2)
 • LOBBY-1
 • BED ROOM- 2
 • COMMON TOILET- 1
 • BALCONY-1
 • OPEN TERRACE- 1
 • CUTOUT-1
 • FLOOR AREA- 2023 SQ FT (GF+FF)
 • STRUCTURAL FINISHING COST- 28 LAKHS
 • FLOOR FINISHING COST- 44 LAKHS
 • Opp.Jummah Masjid, Kolayad, Kannur, 670650
 • +919061351343 / +916238990960, +914902966667
 • [email protected], www.bricstheconsultant.com

Comments are closed.