ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്പോലെ ഉണ്ടാക്കിനോക്കൂ.. കുക്കറിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം.!! Tasty Beef Roast Recipe Malayalam

Tasty Beef Roast Recipe Malayalam : കിടിലൻ രുചിയിലുള്ള ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നവിധം നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്പോലെ ബീഫ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിനോക്കൂ.. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയേ തയ്യാറാക്കൂ.. കുക്കറിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഈ കിടിലൻ വിഭവം. തയ്യാറാക്കുന്നവിധം അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണൂ.. തയ്യാറാക്കാനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

 • Ingredients
 • Beef -500g
 • chilli powder -2 tbsp
 • Coriander powder -3 tbsp
 • Ginger garlic paste -2 tbsp
 • Black pepper powder -1&1/2 tsp
 • Curry leaves
Tasty Beef Roast Recipe Malayalam
Tasty Beef Roast Recipe Malayalam
 • oil -2 tbsp
 • salt
 • oil – 3 tbsp
 • onion -2
 • Dry red chillies -4-5
 • few curry leaves
 • Tomato -1
 • salt
 • Ginger garlic paste -1 tbsp
 • chilli powder -1 tbsp
 • Coriander powder -1&1/2 tbsp
 • water -3/4 cup
 • few curry leaves
 • oil- 2 tsp
 • garam masala powder -1/2 tsp
 • Cumin seeds powder -1/4 tsp
Rate this post

Comments are closed.