കോളിഫ്ലവർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ.. റസ്റ്റോറന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം.!! Restaurant Style Gobi Manchurian Recipe Malayalam

Restaurant Style Gobi Manchurian Recipe Malayalam : “കോളിഫ്ലവർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ.. റസ്റ്റോറന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം” ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ തയ്യാറാക്കാനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് താഴെ പറയുന്നുണ്ട്.

 • INGREDIENTS,
 • Cauliflower florets -3 cups
 • Ginger garlic paste -2 tsp
 • crushed pepper -1 tsp
 • Salt
 • Corn flour -2 tbsp
 • maida -1/2 cup
 • Corn flour -1/4 cup
 • Oil -2 tbsp
 • Salt
 • Water
 • Oil for frying
 • Oil -2-3 tbsp
 • Spring onion -1/2 cup
 • Capsicum -1
 • pepper pdr -1 tsp
 • Manchurian sauce
 • Red food color -1/4 tsp
 • FOR MANCHURIAN SAUCE
 • Soy sauce -3 tbsp
 • Tomato ketchup- 2 tbsp
 • Chilli sauce -1 tsp
 • Vinegar -1&1/2 tsp
 • Corn flour -1 tbsp
 • Water -1/4 cup
Rate this post

Comments are closed.