മത്തി കറി തേങ്ങാ അരച്ചത് ഈ ഒരു രുചിയിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ.!! ഇതാണ് മീൻകറി.!! Kerala Sardine Fish Coconut Curry Recipe Malayalam

Kerala Sardine Fish Coconut Curry Recipe Malayalam : “മത്തി കറി തേങ്ങാ അരച്ചത് ഈ ഒരു രുചിയിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ.!! ഇതാണ് മീൻകറി” കിടിലൻ രുചിയിൽ തേങ്ങാ അരച്ചൊഴിച്ച മത്തി കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. തയ്യാറാക്കാനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ..

 • Ingredients
 • Sardines -250 g
 • Coconut -3/4 cup
 • chilli powder -1/2 tbsp
 • Turmeric powder -1/2 tsp
 • water -1/2 cup
 • oil -1/2 tbsp
 • Shallots -5-6
 • Ginger -1 tsp
 • garlic 2-3 tsp
 • Curry leaves
 • water -1&1/2 cup
 • Tamarind -lime size
 • water -1/2 cup
 • green chillies -3
 • salt
 • oil -1 tbsp
 • Fenugreek seeds -1/4 tsp
 • whole red chillies -2
 • curry leaves
 • chilli powder -1/2 tsp
Rate this post

Comments are closed.