നാടൻ ചക്കയും നാടൻ കോഴിയും.!! എന്റെ പോന്നോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കോംബോ.. എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇങ്ങനെ.!! Kerala Jackfruit With Chicken Curry Recipe Malayalam

Kerala Jackfruit With Chicken Curry Recipe Malayalam : ചക്ക ധാരാളമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചക്കയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും പല തരത്തിലുള്ള ചക്ക വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ചക്ക ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവര്ക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം പരിചയപ്പെട്ടാലോ.. ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണൂ..

 • Unripe jackfruit – medium size, cleaned, pitted and roughly chopped
 • Grated coconut – 1cup
 • Cumin seeds – 1/2 tsp
 • Turmeric powder – 1/2 tsp
 • Garlic – 2 – 3 small
 • Green chillies – 2 – 3
 • Curry leaves – 1 – 2 sprigs
 • Salt – To taste
 • Ingredients For Chicken Curry
 • Chicken-1 kg
 • Onion -2 medium
 • Small onion -5 or 6
 • Green chilli-3
 • Dry red chilli-4 or 5
 • Ginger garlic paste-2 tbsp
 • Mustard seed-small amount
 • Coconut pieces -1/2 cup
 • turmeric powder- ½ tsp
 • chilli powder-2 tbdp
 • coriander powder-3 tsp
 • garam masala -2 tbsp
 • salt-1 tsp
 • oil
Rate this post

Comments are closed.