കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില.!! കൈവിട്ടു സ്വർണവില, സംസ്ഥാനത്തു സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ മാറ്റം.!! Kerala Gold Rate today 2023 March 15 Malayalam

Kerala Gold Rate today 2023 March 15 Malayalam : സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ്.. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ₹10 രൂപ താഴ്ന്ന് 5305 രൂപയിൽ എത്തി, പവന് 42040 രൂപയായി.. സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വർണ്ണവില ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ വിലയിലെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് താഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലും ചെറിയ ഇടിവിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്, കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വെള്ളി വിലയ്ക്ക് വർദ്ധനവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2023 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തിയിരുന്നത്, ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 4280 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 5360 രൂപയും ആയിരുന്നു വില.. സുരക്ഷിത ആസ്തി എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ബാങ്ക് തകർച്ചയാണ് സ്വർണത്തിന് ഇപ്പോൾ വില വർധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായും പറയുന്നുണ്ട് യുഎസിലെ ഇനി മാറ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്…

Kerala Gold Rate today 2023 March 15 Malayalam

ജനുവരിയിലും ഡിസംബറിലും സ്വർണ്ണവില ഉയർന്നിരുന്നു ജനുവരിയിൽ 1520 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്ഡിസംബറിനും വില അധികമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരുന്നു, 1480 രൂപയാണ് കൂടിയത്….

ഫെബ്രുവരി =1, 42,200 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =2, 42,880 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =3, 42,480 രൂപഫെബ്രുവരി =4, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി= 5, 42,120 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =6, 42,120 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =7, 42,120 രൂപഫെബ്രുവരി =7, 42,20,20,20,20 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =9, 42,320 രൂപഫെബ്രുവരി =10, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =11, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =12, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =13, 42,080 രൂപ, =42,000 രൂപ (ഉച്ചയ്ക്ക്)ഫെബ്രുവരി =492,041 15, 41,920 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =16, 41,600 രൂപബ്രുവരി =17, 41,440 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =18, 41,760…രൂപ.. മാർച്ച് = 1, 1 ഗ്രാം = 5145, = 8 ഗ്രാം = 41,160 = മാർച്ച് =2, 5160 ,മാർച്ച് 3 rd = 1 ഗ്രാം = 5175, 8 ഗ്രാം = 41400….March 4th = 1 ഗ്രാം =5185, 8 ഗ്രാം =41480….. March 6th = 5185, 8 gram = 41480….March 07-03-2023… 1 ഗ്രാം = 5165, 8 ഗ്രാം = 41320….March 8, 1 ഗ്രാം -5100, 8 ഗ്രാം = 40800…March 9= ..1 ഗ്രാം = 5090, 8 ഗ്രാം = 40720…March 10 = 1 ഗ്രാം =5140, 8 ഗ്രാം =41120…March 11 = 1 ഗ്രാം =5215, 8 ഗ്രാം =41720…March 12 = 1 ഗ്രാം =5215, 8 ഗ്രാം =41720…March 13 = 1 ഗ്രാം =5245, 8 ഗ്രാം =41960…March 14 = 1 ഗ്രാം =5316, 8 ഗ്രാം =42528…March 15 = 1 ഗ്രാം = 5305, 8 ഗ്രാം = 42440…..

Kerala Gold Rate today 2023 March 15 Malayalam
Rate this post

Comments are closed.