ഒരു അടിപൊളി ഹൈദരാബാദ് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി! ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും സ്പെഷ്യൽ വിഭവം.!! Hyderabadi Chicken Dum Biriyani Recipe Malayalam

 • Hyderabadi Chicken Dum Biriyani Recipe Malayalam : Ingredients:
 • Chicken 800gm
 • Onion (fried) 3
 • Yoghurt 3/4 cup
 • Ginger+Garlic+GreenChilly 2.5 tbsp
 • turmeric powder 1/2 tsp
 • chilly powder 1tsp
 • Kasmiri Chilli 1 tbsp
 • Coriander Powder 1 Tsp
 • Garam Masala 1 tsp + Shajeera 1/4 tsp
 • OR
 • Biriyani Masala Powder 2 tsp
 • Salt
 • Ghee 2tbsp
 • Mint Leaves
 • Coriander Leaves
 • Lemon
 • For Rice:
 • Basmati Rice 3 cup (600gm)
 • Water
 • Cardamom 4
 • Bay leaves 2
 • Shajeera 1/4 tsp
 • Cinnamon 1
 • Cloves 4-5
 • Ghee 1tbsp
 • Salt
 • For Dum:
 • Fried Onion
 • Saffron Milk
 • Biryani masala or garam masala
 • Ghee
 • Coriander Leaves
 • Mint Leaves
Rate this post

Comments are closed.