ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോർഡ് വില പിന്നിട്ടു സ്വർണം.!! Gold Rate Today 2023 March 18 Malayalam

Gold Rate Today 2023 March 18 Malayalam : പൊന്നിന്പൊന്നുവില എന്നു പറഞ്ഞത് ശരിയായി… റെക്കോർഡ് വില കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവില കുതിച്ചു മുന്നേറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസത്തെ എന്നല്ല ഈ വർഷത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയാണിത്…. വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും സ്വർണ്ണം ഒരു നിക്ഷേപം ആയിട്ട് കേരള ജനത ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എത്രതന്നെ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ അതിന്റെ ഒരു നിക്ഷേപം മൂല്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആവരണങ്ങളായി നാണുങ്ങളായും കൈവശം വയ്ക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്..

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ രാജ്യാന്തരഡോളർ രൂപ വിനിമയം നിരക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്, ഈ അവസരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില റെക്കോർഡ് വില പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്… ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കൂടി 5380 രൂപയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണം 8 ഗ്രാമിന് 43040 രൂപയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്..

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ രാജ്യാന്തരഡോളർ രൂപ വിനിമയം നിരക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്, ഈ അവസരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില റെക്കോർഡ് വില പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്… ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കൂടി 5380 രൂപയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണം 8 ഗ്രാമിന് 43040 രൂപയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്..

ഫെബ്രുവരി =1, 42,200 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =2, 42,880 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =3, 42,480 രൂപഫെബ്രുവരി =4, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി= 5, 42,120 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =6, 42,120 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =7, 42,120 രൂപഫെബ്രുവരി =7, 42,20,20,20,20 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =9, 42,320 രൂപഫെബ്രുവരി =10, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =11, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =12, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =13, 42,080 രൂപ, =42,000 രൂപ (ഉച്ചയ്ക്ക്)ഫെബ്രുവരി =492,041 15, 41,920 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =16, 41,600 രൂപബ്രുവരി =17, 41,440 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =18, 41,760…രൂപ.. മാർച്ച് = 1, 1 ഗ്രാം = 5145, = 8 ഗ്രാം = 41,160 = മാർച്ച് =2, 5160 ,

മാർച്ച് 3 rd = 1 ഗ്രാം = 5175, 8 ഗ്രാം = 41400….March 4th = 1 ഗ്രാം =5185, 8 ഗ്രാം =41480….. March 6th = 5185, 8 gram = 41480….March 07-03-2023… 1 ഗ്രാം = 5165, 8 ഗ്രാം = 41320….March 8, 1 ഗ്രാം -5100, 8 ഗ്രാം = 40800…March 9= ..1 ഗ്രാം = 5090, 8 ഗ്രാം = 40720…March 10 = 1 ഗ്രാം =5140, 8 ഗ്രാം =41120…March 11 = 1 ഗ്രാം =5215, 8 ഗ്രാം =41720…March 12 = 1 ഗ്രാം =5215, 8 ഗ്രാം =41720…March 13 = 1 ഗ്രാം =5245, 8 ഗ്രാം =41960…March 14 = 1 ഗ്രാം =5316, 8 ഗ്രാം =42528…March 15 = 1 ഗ്രാം = 5305, 8 ഗ്രാം = 42440…..March 16 = 1 ഗ്രാം = 5305, 8 ഗ്രാം = 42440…..March 17 = 1 ഗ്രാം = 5380, 8 ഗ്രാം = 43040…..March 118 = 1 ഗ്രാം = 5380, 8 ഗ്രാം = 43040…..

Rate this post

Comments are closed.