വില മാറിമറിഞ്ഞു മഞ്ഞലോഹം.!! കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണം ഇന്നത്തെ വില അറിയാം.!! Gold Rate Today 2023 March 16 Malayalam

Gold Rate Today 2023 March 16 Malayalam : സ്വർണ്ണവിപണി ഓരോ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വില വിവരം അല്ല നാളെ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ നിമിഷവും കൂടുകയാണോ ഈ മാസം കുറയുമോ എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഓരോ ആളുകളും സ്വർണത്തിനോട് ഇഷ്ടം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഒരു നിക്ഷേപമായും ഇഷ്ടം കൊണ്ടും സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരാണ് എല്ലാവരും സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ചില സമയങ്ങളിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്താറുണ്ട് എങ്കിലും സ്വർണത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറയുന്നില്ല….

2023 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തിയിരുന്നത്, ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 4280 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 5360 രൂപയും ആയിരുന്നു വില.. സുരക്ഷിത ആസ്തി എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ബാങ്ക് തകർച്ചയാണ് സ്വർണത്തിന് ഇപ്പോൾ വില വർധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായും പറയുന്നുണ്ട് യുഎസിലെ ഇനി മാറ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്…

ഫെബ്രുവരി =1, 42,200 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =2, 42,880 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =3, 42,480 രൂപഫെബ്രുവരി =4, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി= 5, 42,120 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =6, 42,120 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =7, 42,120 രൂപഫെബ്രുവരി =7, 42,20,20,20,20 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =9, 42,320 രൂപഫെബ്രുവരി =10, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =11, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =12, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =13, 42,080 രൂപ, =42,000 രൂപ (ഉച്ചയ്ക്ക്)ഫെബ്രുവരി =492,041 15, 41,920 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =16, 41,600 രൂപബ്രുവരി =17, 41,440 രൂപ,

ഫെബ്രുവരി =18, 41,760…രൂപ.. മാർച്ച് = 1, 1 ഗ്രാം = 5145, = 8 ഗ്രാം = 41,160 = മാർച്ച് =2, 5160 ,മാർച്ച് 3 rd = 1 ഗ്രാം = 5175, 8 ഗ്രാം = 41400….March 4th = 1 ഗ്രാം =5185, 8 ഗ്രാം =41480….. March 6th = 5185, 8 gram = 41480….March 07-03-2023… 1 ഗ്രാം = 5165, 8 ഗ്രാം = 41320….March 8, 1 ഗ്രാം -5100, 8 ഗ്രാം = 40800…March 9= ..1 ഗ്രാം = 5090, 8 ഗ്രാം = 40720…March 10 = 1 ഗ്രാം =5140, 8 ഗ്രാം =41120…March 11 = 1 ഗ്രാം =5215, 8 ഗ്രാം =41720…March 12 = 1 ഗ്രാം =5215, 8 ഗ്രാം =41720…March 13 = 1 ഗ്രാം =5245, 8 ഗ്രാം =41960…March 14 = 1 ഗ്രാം =5316, 8 ഗ്രാം =42528…March 15 = 1 ഗ്രാം = 5305, 8 ഗ്രാം = 42440…..March 16 = 1 ഗ്രാം = 5305, 8 ഗ്രാം = 42440…..

Rate this post

Comments are closed.