മീൻ ഇല്ലാതെ മീൻ രുചിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു തനിനാടൻ കറി.. ഈ മീനില്ലാത്ത മീന്‍ കറി കൂട്ടിയാല്‍ ഒരു പറ ചോറ് ഉണ്ണാo.!! Fish Curry Without Fish Recipe Malayalam

Fish Curry Without Fish Recipe Malayalam : “മീൻ ഇല്ലാതെ മീൻ രുചിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു തനിനാടൻ കറി.. ഈ മീനില്ലാത്ത മീന്‍ കറി കൂട്ടിയാല്‍ ഒരു പറ ചോറ് ഉണ്ണാo” മീനില്ലാതെ മീൻ കറിയുടെ രുചിയിൽ ഉള്ള ഒരടിപൊളി വിഭവം ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. തയ്യാറാക്കുന്നവിധം, ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്.

 • Ingredients:
 • Coconut – 3/4 cup
 • Fenugreek seeds – 10 + 1/2 tsp
 • Turmeric powder – 1/4 tsp
 • Coriander powder – 2 tsp
 • Red chilli powder – 1 tbsp
 • Kashmiri chilli powder – 2 tbsp
 • Mustard seeds
 • Elephant yam- 500 gm
 • Ginger – 1 tbsp
 • Garlic – 1 tbsp
 • Shallots – 6
 • Onion – 1(small)
 • Tomato – 1(medium)
 • Fenugreek powder – 2 pinch
 • Kudampuli -2(small)
 • Green chilli – 2
 • Coconut oil, Salt, Water, Curry leaves
Rate this post

Comments are closed.