നോർത്തേൺ സ്റ്റൈലിൽ ഉള്ള 4 ബെഡ്‌റൂം ലക്ഷ്വറി വില്ല.. അതിമനോഹരമായ വീടിൻറെ പ്ലാൻ കാണണോ.!!

 • GROUND FLOOR
 • SIT OUT- 1
 • READING AREA- 1
 • FOYER- 1
 • INTERIOR LANDSCAPE WITH WATER BODY- 1
 • DOUBLE HEIGHT CUT OUT-1
 • EXTERNAL COURTYARD- 1
 • EXTRA LARGE MASTER BEDROOM- 1
 • ATTACHED TOILET- 1
 • DRESSING AREA- 1
 • COMMON TOILET- 1
 • WASH AREA- 1
 • DINING ROOM-1
 • OPEN KITCHEN-1
 • WORK AREA-1
 • READING AREA- 1
 • MAID’S TOILET- 1
 • SATIRE CASE AREA WITH BALCONY- 1

 • FIRST FLOOR
 • LOBBY-1
 • BED ROOM- 3
 • CUT OUT- 1
 • ATTACHED TOILET- 3
 • UPPER LIVING- 1
 • BATH LIVING-1
 • BED WITH HOME THEATRE-1
 • LAUNDRY AREA-1
 • DRESS- 1
 • STUDY AREA- 1
 • STAIR AREA-1
 • MINI BAR- 1
 • Ground Floor Area – 1800 sqft (167 M2)
 • First Floor Area – 1400 sqft (130 M2)
 • FLOOR AREA- 3200 SQ FT (GF+FF)
 • GARAGE AREA – 155 SQ FT
 • STRUCTURAL FINISHING COST- 58 LAKHS
 • FLOOR FINISHING COST- 90 LAKHS
 • LANDSCAPE COST- 25 LAKHS

3200 sqrft ൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വീടിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഏരിയ 1800 sqft ഉം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ 1400 sqft ഉം ആണ്. ഇതിന്റെ ഘടനാപരമായ ഫിനിഷിംഗിനു 58 ലക്ഷം രൂപയും തറ മുഴുവനാക്കുന്നതിനു 90 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ചിലവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ് ചിലവ് 25 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
For More Details : BRICS THE CONSULTANT
Opp.Jummah Masjid, Kolayad, Kannur, 670650
+919061351343 / +916238990960, +914902966667
bricsconsultancy@gmail.com, www.bricstheconsultant.com

Comments are closed.